مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
31یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  جاده 300آقای وفای33337230- 33337256
17شاهروددانشگاهآقا ی گرزین9-32393803
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی32395260
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
9تربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی  خیابان رازیآقا ی عصاری52246036
10تبریزخیابان عباسیآقا ی رسولیان36582312
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری33330742
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده32190845
2اردبیلخیابان حافظ پشت کلانتری 15آقای فاطمی33522258
23کرمانشاهخیابان بهشتی  روبه روی دانشکده پزشکیآقای بیگوند - آقای قادری38362989
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.