مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی37384211- 37391717
30همدانمیدان شریعتی خیابان میرزاده عشقی روبه روروی مسجد امام رضاخانم هراتی38324014
22کرمانخیابان مدیریت خیابان سجادیهخانم محمودی33112237
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری33333130
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی33132720-33132333
31یاسوجدانشگاه علوم پزشکی  جاده 300آقای وفای33337230- 33337256
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی44342907
32یزدصفائیه میدان ابوذرخیابان   تیمسار فلاحی روبه روی اداره راه وترابری  داخل خیابان بوعلیآقای موسوی38258401- 37240374 - 9133546650 -9133592761
26گیلان      آستارامراکز مورد نظرآقای مقیمی9113371175
25ماسولهاستان گیلانآقای محسنی9113394399
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰ مورد.