مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
20قمخیابان امامآقای سهرابی37717090
18شهرکردرحمتیه دانشگاه علوم پزشکیآقای شریف زاده33335649
12زاهدانمیدان مشاهیر بلوار بهداشتآقای شهرکی33438816 - 9158387794
34مشهدمیدان دکتر شریعتی(تقی آباد)آقای صادقی فر38403262
35مشهدخیابان احمد آباد قائم ( بیمارستان عج)آقای صادقی فر38409642- 38425633
40فسافسا میدان ابن سیناآقای طالبی53350118
29نیشابوررباط شاه عباسی قدمگاهآقای عشقی7-42627505 -داخلی 203
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده32190845
2اردبیلخیابان حافظ پشت کلانتری 15آقای فاطمی33522258
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی32395260
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.