مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
 
19شیرازشیراز بلوارسیبویه دروازه کازرون جنب ورزشگاه شهید دستغیب مرکز بهداشت شهدای انقلابمهران سلطانی37384211- 37391717
20قمخیابان امامآقای سهرابی37717090
32یزدصفائیه میدان ابوذرخیابان   تیمسار فلاحی روبه روی اداره راه وترابری  داخل خیابان بوعلیآقای موسوی38258401- 37240374 - 9133546650 -9133592761
30همدانمیدان شریعتی خیابان میرزاده عشقی روبه روروی مسجد امام رضاخانم هراتی38324014
23کرمانشاهخیابان بهشتی  روبه روی دانشکده پزشکیآقای بیگوند - آقای قادری38362989
34مشهدمیدان دکتر شریعتی(تقی آباد)آقای صادقی فر38403262
35مشهدخیابان احمد آباد قائم ( بیمارستان عج)آقای صادقی فر38409642- 38425633
16سبزوارخیابان اسد آبادی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآقای رحمتی44011104
36بممیدان سرداران بلوارشهید رجائی دانشگاه علوم پزشکیآقای همتی44342907
9تربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی  خیابان رازیآقا ی عصاری52246036
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۰ مورد.