بایگانی

سرپرست  :خانم کوکنار

همکاران :

مسوول بایگانی: خانم کوکنار

آقای شریعتی 
آقای خندابی
خانم قهقایی
             

           
شرح وظایف واحد بایگانی

1-    ارسال پرونده های مورد درخواست به واحد های ذیربط

2-    حفظ و نگهداری پرونده ها

3-شماره گذاری برروی نامه های اداری و...

4-آماده نمودن نامه های اداری وجاریزی نامه ها وپرونده ها
 5- شماره گذاری روی نامه های پرسنل

      شماره تلفن داخلی : 2283-2294

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۹۸