کارگاه مجازی آموزشی آیین نامه پزشک پژوهشگر برگزار گردید.

مکان : لینک کارگاه: http://arakmu.ac.ir/elearning

تاریخ : از ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۷

طول دوره : یک ساعت

ظرفیت کل : ۲۳


کارگاه مجازی آموزشی آیین نامه پزشک پژوهشگر برگزار گردید.

تعداد بازدید:۸۷۱