مرور نظام مند و متا آنالیز

مکان : دانشکده پزشکی- سالن آزمون الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه

تاریخ : از ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۲ دی ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۶ تا ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۶

طول دوره : ۵

ظرفیت کل : ۲۰مرور نظام مند و متا آنالیز

چنانچه نویسنده یا نویسندگان برای یافتن پاسخ سؤال مورد نظر، صرفاً براساس ذهنیت قبلی خود از موضوع مورد بحث به جستجوی مقالات و مطالعات مرتبط بپردازند، آنگاه این جستجو را تا رسیدن به مقالات مورد نظر و انتخاب مطالعات مناسب ادامه دهند، سپس با جمع‌بندی نتایج به دست آمده و تلفیق آن با تجربیات خویش، نتیجه‌گیری نهایی را در قالب یک مقاله ارائه دهند، به آن مرور غیرسیستماتیک یا روایتی می‌گویند. در مقابل، مرور سیستماتیک یا جامع، انجام همین مراحل اما براساس پروتکلی کاملاً دقیق و از قبل تنظیم شده می‌باشد.[۱]

مرور سیستماتیک در اغلب موارد با بهره‌گیری از روش‌های آماری در ترکیب نتایج، به برآوردی واحد و مشخص در پاسخ به سؤال مربوطه دست می‌یابد و لذا از توان و اعتبار بالایی در نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی برخوردار است.


تعداد بازدید:۹۱۸