کارگاه مقاله نویسی(مدرس: دکتر قهرمانی)

تاریخ : از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۲۲ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۷:۲۹

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت
تعداد بازدید:۱۴۷۹