کارگاه مجازی آموزشی تخصصی مالکیت فکری و ثبت اختراع

مکان : http://vc.arakmu.ac.ir/research

تاریخ : از ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۴ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۱۴

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ کارگاه مجازی آموزشی تخصصی مالکیت فکری و ثبت اختراع (از ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۴۹تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۹) رایگان

کارگاه مجازی  آموزشی تخصصی مالکیت فکری و ثبت اختراع

این کارگاه با همکاری پارک و علم و فناوری اراک برگزار گردیده است 


تعداد بازدید:۳۳۲