کارگاه ثبت بیماریها و پیامد های سلامت

مکان : VC.ARAKMU.AC.IR

تاریخ : از ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۵ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۵

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۴۰تعداد بازدید:۸۹۰