اونله های زیبایی

مکان : بصورت وبینار در دانشکده دندانپزشکی

تاریخ : از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۹

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : بدون محدودیت


اونله های زیبایی

تعداد بازدید:۱۷۶۱