کارگاه مجازی اخلاق در نشر با تاکید بر مقالات منتشرشده در زمینه کووید ۱۹

مکان : VC.ARAKMU/RESEARCH

تاریخ : از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۶ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۶

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۱۰۰کارگاه مجازی اخلاق در نشر با تاکید بر مقالات منتشرشده در زمینه کووید ۱۹

تعداد بازدید:۱۶۱۲