کاربردهای بالینی توانبخشی از راه دور، تحقیقات، فرصت ها، چالش ها دبیرعلمی بهیه کهنسال

مکان : دانشکده توانبخشی

تاریخ : از ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۳ ساعت

ظرفیت کل : ۱۵۰تعداد بازدید:۵۰۳