زیر ساختهای فناوری و اولویت های آن در دانشگاه و وزارت بهداشت

مکان : به صورت مجازی برگزار می گردد. آدرس مجازی: Vc.arakmu.ac.ir/research

تاریخ : از ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۲ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۲

طول دوره : ۲

ظرفیت کل : ۲۰۰زیر ساختهای فناوری و اولویت های آن در دانشگاه و وزارت بهداشت

آدرس مجازی: Vc.arakmu.ac.ir/research


تعداد بازدید:۹۲۹