چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟

مکان : سالن امام جواد معاونت تحقیقات و فناوری

تاریخ : از ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۲ تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۲

طول دوره : ۴

ظرفیت کل : ۱۰۰

روش های ثبت نام
۱ چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟ (از ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۵تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۵) رایگان

لینک حضور در کار کارگاه 

http://vc.arakmu.ac.ir/edc

 


تعداد بازدید:۲۴۶۱