کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

مکان : VC.arakmu.ac.ir/research

تاریخ : از ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۴ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۱

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۵۰۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ سلسله کارگاه های ثبت اختراع و مالکیت فکری (از ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۵تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۵) رایگان

1

1


تعداد بازدید:۱۹۷