کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

مکان : VC.arakmu.ac.ir/research

تاریخ : از ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۴ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۱

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۵۰۰

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.1

1


تعداد بازدید:۴۱۸