آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

مکان : http://vc.arakmu.ac.ir/research

تاریخ : از ۰۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰ تا ۰۶ آبان ۱۴۰۲

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۲ تا ۰۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۲

ظرفیت کل : ۵۰۰آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

تعداد بازدید:۲۱۵