آشنایی با اصول ثبت علامت تجاری در بستر کارآفرینی

مکان : http://vc.arakmu.ac.ir/research

تاریخ : از ۱۰ آبان ۱۴۰۲ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۲

ظرفیت کل : ۵۰۰آشنایی با اصول ثبت علامت تجاری در بستر کارآفرینی

تعداد بازدید:۲۴۵