معرفی معاون مدیر منابع مالی

تعداد بازدید:۳۵۳۰
  

نام و نام خانوادگی: سمیه جلالوندی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33134053

شماره تماس داخلی: 2292

آدرس: خیابان شهید شیرودی – خیابان علم الهدی – دانشگاه علوم پزشکی اراک - طبقه سوم - مدیریت امور مالی

سوابق اجرایی

  • مربی نظام نوین مالی دانشگاه از سال1389
  • عضو انجمن حسابداری ایران
  • کارشناس نظارت مالی و پایش عملکرد از سال1386لغایت 1397
  • سرپرست اداره نظارت مالی و پایش عملکرد در سال 1397 
  • معاون مدیر منابع مالی و حسابداری دانشگاه از آذرماه 1397

شرح وظایف

  • تهیه و تدوین صورتهای مالی از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی، نگهداری و تنظیم حسابها بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات مالی مدیریتی
  • اعمال نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و واحدهای اجرایی
  • تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاههای نظارتی و قانونی با هماهنگی مدیر مالی
  • نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل و غیر مستقل
  • اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارت متبوع 
آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۴۰۱