شرح وظایف مسئولین مالی

تعداد بازدید:۸۷۹۹

شرح وظایف حوزه امور مالی ومواردی که یک مسئول مالی باید بداند :


1- تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مالی  و معاملاتی دولت 
2- تامین اعتبار در ذیل مراحل خرج با رعایت کامل سقف اعتبار مصوب و تخصیص  و عدم ایجاد تعهد مازاد براعتبار
3- مطالعه قانون بودجه و ضوابط  اجرای بودجه سالیانه و رعایت بند های آن در فرآیندهای مالی واحد
4- نظارت کنترل و بررسی کلیه اسناد مالی قبل از صدور چک پرداخت به لحاظ نداشتن مغایرتهای احتمالی 
5- اطمینان کامل از نحوه واریز وجه به حساب ذینفعان وفق ماده31 آیین نامه مالی ومعاملاتی 
6- کنترل سقف تنخواه کارپردازای و انجام تسویه حساب سه ماهه آن و تسویه حساب سالیانه با کارپردازان و واحد تدارکاتی
7- آشنایی کامل با قوانین و مقررات وبخشنامه و دستورالعمل های ابلاغی و تصویب نامه های هیات وزیران 
8- تسلط کامل بر آیین نامه های مالی و معاملاتی و بندهای آن 
9- آشنایی کافی با قوانین کار و تامین اجتماعی و بخشنامه های جدید آن به منظور پیگیری امور بیمه و شرایط پرسنل قانون کاری 
10-کنترل و نظارت در ارسال به موقع لیست کسورات بیمه ، تامین اجتماعی و سایر کسوردر بازه زمانی مشخص شده به منظور جلوگیری از جرائم تامین  اجتماعی (بیمه تا دو ماه)
11- پیگیری واریز به موقع چک های کسورات بانکها واجرائیات محاکم قضایی
12- پیگیری ارسال به موقع گزارشات مالی و بررسی صحت ودقت  این گزارشات قبل از ارائه به مقامات ارشد در واحد و ستاد 
13- نظارت بر فرآیند خرید کالا و میزان موجودی انبار قبل از امضاء درخواستهای خرید 
14- پیگیری اخذ مجوزهای لازم در خصوص خریدهای غیرمصرفی (تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی ،کامپیوتر و سایر اقلام مورد نیاز ....) قبل از انجام فرآیند خرید 
15- پیگیری و مکاتبه در خصوص دریافت گواهی انجام کارها از ارادات هم سطح و ارجاع ان به کارشناسان مربوطه جهت انجام محاسبات 
16- بررسی و کنترل کلیه قرارداهای منعقده با ذینفعان  وفق ماده 71 و72 آیین نامه مالی و معاملاتی در  سقف اعتبار مورد نیاز ، نحوه و شرایط پرداخت با همکاری واحد امور  قراردادها و امور اداری مرکز
17- نظارت و کنترل کلیه پرداخت صورت وضعیتها   وهماهنگی با ناظرین جهت بررسی در صورت لزوم 
18- پیگیری انجام تسویه حساب با شعب تامین اجتماعی در خصوص لیستهای بیمه ارسالی پرسنلی به منظور جلوگیری از اعمال جرائم بعد از آن
19- اخذ تسویه حسابهای پرسنلی - تحویل کامل اموال و دارایی های تحویلی و مفاصا حساب بیمه کلیه قراردادهای تأمین نیروی انسانی به منظور جلوگیری از جرائم ناشی از آن 
20- پیگیری صورتجلسه تحویل موقت و قطعی قراردادهای دارای ماهیت عمرانی و نحوه آزاد سازی تضمینات اخذ شده - اخذ مفاصا حساب و نظارت به ثبت کلیه فرایندهای عمرانی در سرفصل دارایی در جریان و انتقال آن به سرفصلهای حساب مربوطه (ساختمان -تاسیسات و غیره )پس از شروع بهره برداری و صدور رسید انبار آن در سیستم حسابداری از طریق ارجاع به امین اموال واحد 
21- نظارت بر فرآیند صدور حواله و کارت اموال اقلام غیر مصرفی و اطمینان از ثبت برچسب اموال آنها ، همچنین جابجایی و حذف کارتهای اموال 
22- نظارت برفرآیند  تامین اعتبار قرارداها و درخواستهای خرید براساس اعتبار مصوب و تخصیص بارعایت وکنترل عدم ایجاد تعهد برمازاد براعتبار 
23- تهیه تراز عملیات مالی به صورت ماهیانه و سالیانه و کنترل و اطلاع کامل از وضعیت تراز مالی و آنالیزشرایط مالی واحد از طریق تراز برای مدیران ارشد واحد وستاد در صورت لزوم
24- نظارت و کنترل نحوه استفاده از سرفصل حسابها به منظور رعایت کامل و تطبیق هزینه ها به حساب کل - معین و جزء معین مربوطه در هنگام تأیید سند شناسایی یا پرداخت 
25- تهیه وتنظیم صورت مغایرت بانکی کلیه حسابهای بانکی تا پنجم هرماه و ارسال آن به مدیریت امور مالی ستاد 
26- تنظیم و تهیه صورت ریز دریافت و پرداختهای واحد و انطباق آن با سامانه حواله CMS و ترازمالی در دوره های سه ماهه
27- نظارت برتهیه و تنظیم به موقع لیست پرداختهای پرسنلی (کارانه - اضافه کار - حق الزحمه حقوق و سایر صورت وضعیت قراردادها و غیره) تا دهم هر ماه
28- تقسیم  وظایف نظارتی و هماهنگی در بین کارکنان حوزه مالی به منظور اجرای صحیح امور محوله 
29- نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی های موسسه وفق بند 91 و92 آیین نامه مالی ومعاملاتی 
30- برنامه ریزی به منظور تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحد
31- همکاری وهماهنگی و پیگیری موارد درخواستی حسابرس مستقل هیات امناء و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز حسابرسی سالیانه و تهیه صورت های مالی واحد مستقل با هماهنگی ستاد 
32- آنالیز وتجزیه وتحلیل بخشنامه ها ودستورالعمل های ابلاغی جدید و انتقال به پرسنل حوزهای مرتبط مالی و نظارت براجرایی نمودن آنها در مراحل بعدی آن
33- پیگیری تسویه حساب پیش پرداختها ،علی الحسابها ،قراردادهاو سایر بدهی و  مطالبات با همکاری سایر واحدهای مرتبط 
34- ثبت به موقع ضمانت نامه ها و سپرده های شرکتها و اشخاص نزد واحد و نظارت بر تمدید مهلت قانونی و یا ضبط آنها در موعد مقرر
35- همکاری با مدیر امور مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن به موقع حسابها و تهیه صورتهای مالی وارائه گزارشات در طی دوره مالی
36- کنترل اصالت قانونی مدارک و مستندات پیوست سند حسابداری و صحت مبالغ وعدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آنها و تطبیق پرداختها باقوانین و مقررات و آیین نامه مالی ومعاملاتی ،استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رویه های موجود به صورت مستمر 
37- کنترل صحت محاسبات مربوطه به دریافت و پرداخت واحد 
38- کنترل مدارک ومستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک مثبته وصحت محاسبات ،جمع تعدادی وریالی فاکتور با خلاصه اسناد و جمع روکش سند مالی 
39- تایید وامضاء اسناد مالی پس ازانجام کلیه مراحل و کنترل های لازم 
40- ارجاع به موقع اسناد مالی در فاصله زمانی تعیین شده جهت رویت وتایید نهایی اداره نظارت و پایش عملکرد و اعتبارات مدیریت امور مالی و انجام فرایند بایگانی اسناد در واحد یا ستاد به طور صحیح 
41-کنترل گردش حسابها ومانده آنها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر یا معاون مالی جهت پیگیری یا صدور سند اصلاحی 
42- پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردان دریافتی (حسابهای  رابط یا اعتبار دریافتی )در پایان دوره مالی ویا سایر مقاطع زمانی اعلام شده از سوی مدیریت امور مالی ستاد (بازه زمانی ماهیانه یا سه ماه)
43- پیگیری و گزارش اشتباهات موجود در حسابها از نقطه نظر سرفصل و کدینگ حسابها و اقدام در جهت اصلاح اشتباهات به صورت هفتگی (پیشنهاد میگردد در روزهای آخر هفته صرف آنالیز حسابها با مشارکت کلیه کارکنان مجموعه مالی گردد)
44- کنترل ثبت سیستمی وتایید اسناد به منظور قطعی نمودن آنها وصحت اطلاعات ثبت شده در نرم افزار تعهدی 
45- تایید و نظارت بر ارائه  هرنوع گزارش حوزه مالی وصحت وسقم آنها 
46- کنترل وتطبیق هرنوع پرداخت با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی)
47- در جریان قراردادن مافوق از مواردی که درحین رسیدگی به آنها برخورد میکنند
48- کنترل ونظارت بر ارسال به موقع مالیات تکلیفی 169وارائه گزارش آن به مدیریت امور مالی ستاد 
49- تهیه گزارشات تفکیکی وآماری و نمودارهای مقایسه ای مورد نیاز از عملکرد حوزه مربوطه به منظور تصمیم گیری و تعمیم سازی وبه موقع مدیران ارشد سازمان

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۰