هیات علمی

تعداد بازدید:۵۸۸۷

 

اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک

نام و نام خانوادگی

   مدرک تحصیلی

آقای دکتر احسان اله غزنوی راد

  دکترای باکتری شناسی

آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

  دکترای فیزیولوژی

آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

  دکترای فیزیک پزشکی

آقای دکتر هوشنگ طالبی

  متخصص بیهوشی

آقای محمود خسروی 

  کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

خانم دکتر فاطمه سیف

  دکترای فیزیک پزشکی

خانم دکتر فاطمه قهرمانی

  دکترای فیزیک پزشکی

خانم دکتر شیرین پازکی

  متخصص بیهوشی

خانم دکتر فریده جلالی مشایخی

  دکترای بیوشیمی

خانم منصوره کریمی کیا

  کارشناسی ارشد پرستاری

آقای دکتر محمد توکلی راد

  متخصص بیهوشی

آقای دکتر محمد صیادی

  دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

خانم زهرا فرزانگان

  کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 

                      

کلید واژه ها: اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۹