دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار دانشکده

کارگاه ثبت اختراع
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۰:۱۸

کارگاه ثبت اختراع

تمدید فراخوان پژوهشگر برتر
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۰

تمدید فراخوان پژوهشگر برتر

رعایت اصول بهداشت دست
۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۵

رعایت اصول بهداشت دست

مسابقه روز جوان
۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۰

مسابقه روز جوان