دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار دانشکده

کارگاه آموزشی
۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۰۹:۰۷

کارگاه آموزشی