پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۳۲۹

آخرین ویرایش: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷


فیش حقوقی بازنشسته ها را چگونه می توان دریافت کرد؟

جهت دریافت فیش حقوقی با مراجعه به سایت سازمان بازنشستگی قسمت فیش حقوقی پس از وارد کردن شماره دفترکل، کدملی و شماره حساب واریز حقوق، فیش خود را دریافت کنید.

حکم حقوقی بازنشسته ها را چگونه می توان دریافت کرد؟

جهت دریافت حکم حقوقی با مراجعه به سایت سازمان بازنشستگی قسمت احکام حقوقی پس از وارد کردن شماره دفترکل، کدملی و آدرس ایمیل، حکم حقوقی به آدرس ایمیل مربوطه ارسال می گردد.

هدف از تهیه صورتهای مالی ارائه اطلاعات به چه کسانی می باشد؟

کلیه استفاده کنندگان به منظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ارزیابی

منظور از واحدهای مستقل دارای ردیف بودجه ای مستقل چیست؟

بیمارستانهای هیات امنایی که صورتهای مالی آنها باید با صورتهای مالی دانشگاه تلفیق شود

کلید واژه ها: صورت مالی هیات امنا

حسابرس مستقل کیست؟

طبق استانداردهای حسابرسی حسابرس به فرد یا موسسه ای گفته می شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را بعهده دارد حسابرس مستقل توسط اعضای هیات امنای دانشگاه انتخاب می گردد

کلید واژه ها: حسابرس حسابرس مستقل

هدف از تهیه صورت های مالی چیست؟

هدف از صورتهای مالی اظهار نظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر

هدف از ثبت هزینه ها به تفکیک مراکز هزینه چیست؟

به منظور کنترل هزینه ها و سنجش مسئولیت ضروری است بخشهای مختلف دانشگاه / دانشکده / مراکز درمانی (بیمارستانها) و واحدهای زیرمجموعه آنها به مراکز هزینه متعدد تفکیک شوند .این تفکیک ضمن ایجاد کنترل هزینه ها در مراکز هزینه ، امکان محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده هر مرکز یا فعالیت را نیز فراهم می کند .

کلید واژه ها: کنترل هزینه بیمارستان ها مراکز هزینه

سقف تنخواه کارپردازی چقدر است و آیا در قبال آن نیازی به اخذ تضمین می باشد یا خیر؟

وفق ماده 33 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها امور مالی مراکز موظف به رعایت سقف تنخواه کارپردازی معادل معاملات جزئی هر سال بوده و همچنین  طبق تبصره 1 ماده 33 در خصوص کارپردازان رسمی و پیمانی تا سقف پاداش پایان خدمت ایشان اخذ وثیقه لازم نبوده و مازاد بر آن لازم است وثیقه دریافت شود و همینطور کارپردازان غیر رسمی مکلف به سپردن تضمین معتبر به میزان سقف تنخواه می باشند – در خصوص کارپردازان تبصره 4 و شرکتی اخذ تعهد نامه محضری الزامی است.

کلید واژه ها: تنخواه کارپرداز