معرفی مدیر منابع مالی

تعداد بازدید:۶۹۳۲
  

نام و نام خانوادگی: محسن جیریایی شراهی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

نمابر: 33136071 

تلفن مستقیم: 33136071

شماره تماس داخلی: 2290

ایمیل: dopdarman@gmail.com

آدرس: خیابان شهید شیرودی – خیابان علم الهدی – دانشگاه علوم پزشکی اراک - طبقه سوم - مدیریت امور مالی

سوابق اجرایی

 • مربی کشوری  نظام نوین مالی  از سال 1389
 •  رئیس اداره بررسی و نظارت مالی ستاد دانشگاه از سال 1387 لغایت 1397
 • مدیر منابع مالی و حسابداری دانشگاه از سال 1397
 • عضو کمیته فنی تخصصی مالی وزارت بهداشت

شرح وظایف

 • برنامه ریزی و ساماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق
 • نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی دانشگاه با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی ، نگهداری و تنظیم حساب ها و گزارش های مالی به روش حسابداری تعهدی طبق اصول و قوانین و مقررات مربوطه
 • بکارگیری نظام های پیشرفته مدیریت مالی به منظور استفاده بهینه از منابع
 • مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی
 • نظارت عام بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی دانشگاه
 • نظارت بر مصرف اعتبارات دریافتی از طریق رسیدگی قبل از خرج
 • تعبیر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به واحدهای تابعه جهت اجرا
 • همکاری با هیات حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه و حسابرسان  منتخب هیات امنا
 • درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به روسای حسابداری واحدهای تابعه با توجه به آئین نامه مالی و معاملاتی
 • تدوین و نظارت بر اجرای صحیح مقررات دستورالعملها و روش های مصوب مالی و معاملاتی

کلید واژه ها: مدیر مالی علوم پزشکی اراک مدیریت دولتی نظام نوین

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۴۰۳