شرح وظایف

تعداد بازدید:۴۴۲

شرح وظایف

1-    برنامه ریزی و ساماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه
2-    نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی دانشگاه با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی ، نگهداری و تنظیم حساب ها و گزارش های مالی به روش حسابداری تعهدی طبق اصول و قوانین و مقررات مربوطه
3-    بکارگیری نظام های پیشرفته مدیریت مالی به منظور استفاده بهینه از منابع
4-    مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی
5-    نظارت عام بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی دانشگاه
6-    نظارت بر مصرف اعتبارات دریافتی از طریق رسیدگی قبل از خرج
7-    تعبیر و تفسیر خط مشی مالی دانشگاه و اعلام آن به واحدهای تابعه جهت اجرا
8-    همکاری با هیات حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه و حسابرسان  منتخب هیات امنا
9-    درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه معین استان به منظور ایجاد گردش مالی
10-    نظارت بر حسن اجرای امور محوله به روسای حسابداری واحدهای تابعه با توجه به آئین نامه مالی و معاملاتی
11-    تدوین و نظارت بر اجرای صحیح مقررات دستورالعملها و روش های مصوب مالی و معاملاتی
 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۴۰۰