دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه شش آمایش کشور

لینک حوزه امور بین الملل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه شش آمایش کشور:

                                                                                      

                                                                

1. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان                                  2. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی البرز

                                                                                  

                                                                            

3. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قزوین                                      4. مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قم

                                                                       

5. مدیریت بین الملل دانشکده علوم پزشکی ساوه                                       6. مدیریت بین الملل دانشکده علوم پزشکی خمین

 

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشگاه علوم پزشکی قزویندانشگاه علوم پزشکی قمدانشکده علوم پزشکی ساوهدانشکده علوم پزشکی خمیندانشگاه علوم پزشکی البرز

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۷