اداره پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار اصلی

جلسه ی تعرفه گذاری پرستاری
۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۶

جلسه ی تعرفه گذاری پرستاری

ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری
۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۳

ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری

برگزاری احیای پیشرفته کودکان
۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۱

برگزاری احیای پیشرفته کودکان