فرم اخذ پیشنهادات

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • مدرک تحصیلی*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  2
 • کدملی*نام کامل
  3
 • واحد سازمانی*نام کامل
  4
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  5
 • پست سازمانی*نام کامل
  6
 • تلفن همراه*نام کامل
  7
 • عنوان پیشنهاد*نام کامل
  8
 • اثرات و نتایج حاصله از پیشنهاد در کوتاه مدت*توضیح بیشتر
  9
 • روش و نحوه اجرای پیشنهاد*توضیح بیشتر
  10
 • مجری و محل اجرای پیشنهاد*توضیح بیشتر
  11
 • وضعیت موجود و مشکلات آن*توضیح بیشتر
  12
 • در صورتی که پیشنهاد گروهی است نام افراد قید شود*توضیح بیشتر
  13
 • بودجه و امکانات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد*توضیح بیشتر
  14
 • مستندات مورد نیاز برای پیشنهاد*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   15