لیست پیشنهادات پذیرفته شده در شش ماهه دوم ۹۷

توضیحات : پیشنهادات بانمرات 40 تا 50 مصوب غیرقابل اجراونمرات 50 تا 60 به صورت مصوب قابل اجرامی باشد.

ردیفمحل ارائه پیشنهادعنوان پیشنهادنمره اکتسابیقابل اجراغیرقابل اجراتوضیحات
1ستاد دانشگاهبررسی وضعیت نشستن و قرارگرفتن در پشت میز کار - کار با کامپیوتر و..کارمندان (ارگونومی ) واصلاح موارد مشکل دار از طریق اساتید گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه43.5*نمره این پیشنهاد میانگین توسط دو واحد معاونت بهداشتی و دانشکده بهداشت محاسبه شده است
2معاونت تحقیقاتحذف بنرها ی اطلاع رسانی و تبلیغات کاغذی درخصوص ارتقاء و سمت های هیئت علمی و مسئولین52*
3ستاد دانشگاهآموزش قوانین و دستورالعمل گزینش به مدیران میانی و اجرایی دانشگاههای علوم پزشکی52*
4ایجاد مرکز کلینیک طب کار49*نمره این پیشنهاد میانگین توسط دو واحد معاونت بهداشتی و دانشکده بهداشت محاسبه شده است
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.