معرفی شورا

معرفی شورا

اهداف تشکیل شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها

 1. فراهم آوردن فضای سالم و مناسب جهت بهره گیری از فکر، اندیشه و توان علمی و تجربه عملی کارکنان دانشگاه؛
 2. تلاش در جهت حفظ حرمت و کرامت انسانی کارکنان از طریق ابراز عقاید و نقطه نظرات خود در زمینه های شغلی و سایر فعالیت های مورد نیاز دانشگاه؛
 3. ایجاد زمینه های مناسب جهت مشارکت کارکنان در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اصلاح و ارتقاء سطح فعالیتهای سازمان؛
 4. ایجاد فرصت های برابر برای کلیه همکاران جهت بروز استعدادها و توانمندیهای علمی و عملی؛
 5. تلاش در جهت تقویت روحیه همفکری، همکاری و توسعه کارهای گروهی؛
 6. تلاش در جهت تقویت احساس مسئولیت در میان کارکنان و ایجاد انگیزه در بکارگیری نیروی ابداع و ابتکار؛
 7. ایجاد زمینه های احساس نیاز در همکاران برای دگرگونی و تغییر در سیستم ها و روشها به منظور بهبود امور و پویائی سازمان؛
 8. تلاش برای ایجاد همسویی میان اهداف دانشگاه و کارکنان از طریق ایجاد انگیزه های مادی و معنوی؛
 9. تلاش در جهت کاهش پی‌آمدهای بوروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به روند اصلاح و بهبود روشها؛
 10. تلاش در جهت کاهش هزینه های جاری از طریق اصلاح و بهبود فرایندهای اجرایی؛ و
 11. استفاده از تجربیات و پتانسیل های موجود و نیروهای بالقوه کارکنان
آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۷