معرفی مدیرامورمالی

آقای محسن جیریایی

مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشدمدیریت دولتی

سابقه خدمت:12سال

آدرس محل کار:اراک – خیابان شهید شیرودی – خیابان علم الهدی – دانشگاه علوم پزشکی اراک - طبقه سوم - مدیریت امور مالی

شماره تلفن  مستقیم : 33136071 - 086

شماره نمابر:33136071 - 086

شماره مرکزتلفن :    8-33136055 شماره داخلی:2290

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷