مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی اراک۷

مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی اراک

مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی اراک در روز یکشنبه 8...