معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۱۳۳۹۴

مسعود شامری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

سیامک یادگاری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

جواد نیکدل

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

مهشید سلیمی 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

هانیه علی بیگی

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

 

نگار صالحی 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

مرتضی مردانی گویا

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

مهرنوش هاشمی

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

الهام طالبی

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

آذین طاهری

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980