معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۱۱۵۰۲

بهنام ملکی 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2378

شماره مستقیم: 33138771

 

مهرنوش هاشمی

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2378

شماره مستقیم: 33138771

مسعود شامری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2335

شماره مستقیم: 33133980

سیامک یادگاری 

کارشناس روابط عمومی

شماره داخلی: 2378

شماره مستقیم: 33138771

 

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰