سمقاور

تعداد بازدید:۵۶۰

 سال تاسیس:1370 

مساحت: 5000 مترمربع
زیربنا:700  مترمربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی:آقای  دکتر خدابنده

فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  9 کیلومتر
جمعیت تحت پوشش:5933نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: 5
 
تعداد کادر
پزشک           ...1..
ماما              ...1..
پرستار          ......
بهیار            ......
کمک بهیار     ......
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن       ......
کاردان بهداشتی مرد          ....1..
کاردان بهداشتی زن           ....2..
خدمات

خدمات پزشکی ویزیت بیماران -دارویی-مامایی

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷