اسفندان

تعداد بازدید:۱۲۷۰

سال تاسیس: 1373
مساحت: 8000
زیربنا:630
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: دکتر اکبر زمانی
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  13km
جمعیت تحت پوشش:

خانه های بهداشت تحت پوشش: 5
 
تعداد کادر
پزشک           ...1..
ماما              ...1..
پرستار          ......
بهیار            ......
کمک بهیار     ......
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن       ......
کاردان بهداشتی مرد          ....1..
کاردان بهداشتی زن           ....2..
خدمات

خدمات پزشکی ویزیت بیماران -دارویی-مامایی
 
 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷