چهرقان

تعداد بازدید:۸۳۱


نام مرکز بهداشتی درمانی:چهرقان
سال تاسیس:..................
مساحت: ....... مترمربع
زیربنا:........ مترمربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر حیدری

فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: ............
جمعیت تحت پوشش:........نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: ...........
 
تعداد کادر
پزشک           ......
ماما              .....
پرستار          ......
بهیار            ........
کمک بهیار     ........
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن       ......
کاردان بهداشتی مرد          .......
کاردان بهداشتی زن           ......
 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷