رسالت و اهداف

تعداد بازدید:۱۵۷۰

رسالت و اهداف

مدیریت بودجه به منظور تامین ، تخصیص و توزیع عادلانه منابع مالی دانشگاه ، پیش بینی نیازهای آینده ، شناسائی ، جذب و بهره برداری از منابع موجود ، تهیه ، پیشنهاد و دفاع از سیاستهای اجرائی دانشگاه در زمینه بودجه ریزی و اجرای بودجه در چارچوب سیاستها و راهبردهای کلان دانشگاه زیر نظر معاونت توسعه و برنامه ریز ی منابع فعالیت می کند.

  این مدیریت بر اساس ارزشهای عدالت اجتماعی ، قانون مداری ، کرامت انسانی ، فرهنگ اسلامی و شایسته سالاری و حمایت از نوآوری و استفاده از شیوه های علمی جهت شناسائی و استفاده از منابع ، تقویت روحیه امانتداری ، مسئولیت پذیری و کار تیمی ، پاسخگوئی مطمئن ، به موقع و قابل اتکا به مشتریان خود شامل واحدهای تابعه دانشگاه ، واحدهای ستادی ، مدیریت های ستادی ، معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع از جمله مدیریت مالی و مرکز نوسازی و تحول اداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، استانداری ، وزارتخانه و کارکنان مدیریت بودجه و ذینفعان شامل نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات و دیگر سازمانهای نظارتی ارائه خدمت می کند.

  سعی ما بر این است تا برنامه ریزی ، تامین ، توزیع و تخصیص منابع مالی بصورت عادلانه ، شفاف ، ضابطه مند و با استفاده از روش های علمی و فناوریهای جدید انجام پذیرد .

  ما بر آنیم تا با مشارکت کارشناسان خبره ، با دستیابی به منابع جدید و افزایش مستمر آن از منابع مالی کشور نسبت به تسریع در وصول منابع و تسهیل در انجام هزینه ها، منطبق با برنامه های مصوب کوشا باشیم و در این خصوص پاسخگوترین و پیشروترین واحد دانشگاه با میزان بالایی از رضایتمندی مشتریان گردیم .

 

ماموریتها

·         تهیه و پیشنهاد سیاستهای اجرائی و خط مشی های دانشگاه در زمینه بودجه ریزی و اجرای بودجه در چار چوب اهداف و سیاستهای کلان دانشگاه 
  وهمگام با مقتضیات زمان و هماهنگ با واحدها .

·         برنامه ریزی در جهت تامین و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مالی با تجزیه و تحلیل وضع موجود .

·         طراحی الگوهای مناسب و تلاش در جهت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی .

·         ارائه خدمات اطلاع رسانی به کلیه سطوح مدیریتی دانشگاه در خصوص امور مربوط به بودجه و ارائه گزارش های مستند تحلیلی دوره ای .

·         تشکیل و هدایت گروههای کاری مشترک با واحدهای ستادی و اجرائی در راستای انجام مطالعات کاربردی .

·         ارزیابی و بازنگری مستمر عملکرد مدیریت و ارتقاء موقعیت آن از طریق نوسازی و بهسازی پیکره کارشناسی و اصلاح فرآیندها و روشهای   
   انجام کار

·          تهیه و تنظیم و مدیریت بانک اطلاعات بودجه بهداشت ، درمان و آموزش

·         جذب مناسب اعتبارات عمومی و در آمد اختصاصی و بهینه سازی مدیریت منابع

·         مکانیزاسیون عملیات بودجه و ایجاد شبکه های اطلاع رسانی 

·         بهره برداری از فنآوری و روش های جدید مدیریتی برای رسیدن به کارآئی و کار آمدی بالاتر.

·         اهداف کلان

·         تلاش در جهت افزایش درآمدهای دانشگاه

·         تلاش در جهت کاهش هزینه های دانشگاه

·         ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

·         بهبود رضایتمندی گیرندگان خدمت .

·         ساماندهی مدیریت منابع مالی دانشگاه در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاستهای دانشگاه

·         طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی

·         توانمند سازی کارکنان

·         ساماندهی و توسعه مدیریت اطلاعات

·         بهبود فرآیندهای بودجه و ارتقاء بهره وری

·         افزایش جلب حمایت مقامات ارشد به جایگاه دانشگاه

·         ارائه پژوهش های کاربردی و بهره برداری از نتایج آنها.

کلید واژه ها: رسالت و اهداف مدیریت بودجه عدالت اجتماعی تخصیص منابع درآمد منابع

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷