برگزاری دومین کارگاه آموزشی مدیریت بیماران سکته حاد قلبی کد ۲۴۷