ریاست مرکز مدیریت حوادث

ریاست مرکز مدیریت حوادث

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اراک

    نام خانوادگی :دکتر پریا بهرامی

    تحصیلات :دکترای عمومی و دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا

    تلفن :08633686445     نمابر :08633662210

شرح وظایف رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی:

۱- هماهنگی و نظارت و هدایت در طراحی و تدوین برنامه های تأمین سلامت در حوادث شامل :

الف- ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی

ب- مراقبت و درمان مصدومین و حادثه دیدگان

ج- ارائه خدمات بهداشتی به حادثه دیدگان در حوادث

د- پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای بهداشتی و درمانی

ه- استقرار سامانه مدیریت بحران در مراکز بهداشتی و درمانی HICS 

۲- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی فراخور نیازها و شرایط موجود در منطقه و جمعیت تحت پوشش و نظارت و ارزشیابی مستمر آن

۳- رعایت موازین قانونی و دقت عمل در چهارچوب مقررات دولت و سیاستگذاریهای کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۴- مشارکت دادن کارکنان و مدیران در فرایند تصمیم سازی و تشویق کار گروهی برای تصمیم گیری

۵- زمینه سازی برای مستند نمودن فعالیتها و تدوین و انتقال تجربیات مدیریتی به مدیران جایگزین

۶- سازماندهی واحدهای تابعه و مدیریت در انتخاب افراد متخصص در پست های سازمانی مربوطه

۷- نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت مسئولیت و توجه به نقش اصلاحات در مواقع ضروری و بازخورد از سیستم

۸- پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتریان درونی و بیرونی سازمان

۹- توجه دقیق به اعتبارات و منابع مالی و سرمایه ای سازمان و صرفه جویی خردمندانه به منظور کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر از امکانات و ایجاد ظرفیتهای جدید

۱۰- تلاش در جهت ارتقاء دانش یا بینش و مهارتهای شغلی و حرفه ای و توسعه آگاهی های عمومی کارکنان

۱۱- خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

۱۲- تلاش در جهت افزایش بهره وری و بهبود ارتقاء کیفیت خدمات سلامتی

۱۳- توجه جدی به پژوهش و تحقیق و تشویق و ترغیب کارکنان به انجام تحقیق در رفع مشکلات حوزه عملکردی

۱۴- تفویض اختیار به مدیران و کارکنان تحت سرپرستی در حدود وظایف تعریف شده

۱۵- زمینه سازی جهت استاندارد نمودن فعالیتها و اصلاح و بهینه سازی سیستم ها و روشهای ارائه خدمات

۱۶- جلب هماهنگیهای بین بخشی مؤثر در سطح سلامت جامعه و برقراری مکانیزم های لازم برای جلب مشارکت مردم

کلید واژه ها: اورژانس پیش بیمارستانی ریاست دکترای عمومی