کنترل کیفی

نام واحد: نظارت و بهبود کیفیت

شرح وظایف:

1.    نظارت و ارزشیابی دوره ای عملکرد واحدهای مختلف مرکز .

2.    بازرسی و بازدید دوره ای مناطق فوریت پزشکی و نحوه عملکرد پرسنل عملیاتی استان.

3.    ثبت و رسیدگی به شکایات مردمی.

4.    رسیدگی و پاسخ به شکایات و استعلامات سازمانها.

5.    نظارت بر عملکرد شرکتهای بخش خصوصی.