MCMC

 MCMC (Medical care monitoring center): 

نام و نام خانوادگی : خانم سیده فاطمه حیدری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری 

تلفن : 08633686448

معرفی واحد MCMC: مرکز پایش مراقبتهای درمانی یک مرکز شبانه روزی برای پایش نحوه ارائه خدمات درمانی به منظور اصلاح فرایندها و مداخله موثر می باشد.

اهداف اختصاصی:

 

- عملکرد مرکز پایش مراقبتهای درمانی " MCMC " در راستای اهداف زیر میباشد:

- برقراری ارتباط موثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و بیمارستانی

- دریافت اطلاعات به هنگام )بموقع( تعداد تخت بخشهای بیمارستانی )تعداد تختهای خالی و بستری( در راستای

مدیریت اثربخش اعزام بیماران نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی

- ارتقاء عملکرد سیستم مراکز پیام )دیسپچ( با توجه به اطلاع از تخصص و ظرفیت های بیمارستانها )نظام ارجاع(

- تسهیل و تسریع فرآیند پذیرش و انتقال بیمار )توزیع هدفمند بیماران بین مراکز درمانی اعم از مراکز درمانی

دانشگاهی و غیردانشگاهی(

- دسترسی به هنگام )بموقع( به اطلاعات و داده های موجود مراکز درمانی به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه،بحران و بلایا

- پایش مستمر اورژانس به منظور مداخله بههنگام در خصوص موارد مشاهده شده در اجرای فرآیندها و گردش

خدمات بالاخص در شرایط بحران و ازدحام بخش اورژانس یا بیمارستان )با استفاده از دوربین های مستقر در

مراکز درمانی به صورت شبانه روزی( با رعایت ضوابط مربوطه

- دریافت داده ها و استخراج گزارشهای عملکردی بهمنظور تصمیم سازیهای کلان مدیریتی )اورژانسهای پیش-

بیمارستانی و بیمارستانی(

- ایجاد سامانه اطلاعاتی به منظور برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر اطلاعات اورژانسهای پیش بیمارستانی وبیمارستانی

- کمک به کاهش مرگ و میر )موربیدیتی و مورتالیتی( گروههای آسیب پذیر و پرخطر

- اطلاع رسانی به  متقاضیان دریافت خدمات درمانی

شرح وظایف وظایف مدیر/مسئول مرکز پایش مراقبتهای درمانی بشرح ذیل می باشد:

- مدیریت مرکز

- تنظیم برنامه پرسنل و تائید جابجایی های کارشناسان

- تنظیم برنامه نظارتی

- شرکت در بازدید های نظارتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق

- ارائه گزارش های موردی بیماران در صورت نیاز مدیران

- هماهنگی لازم با مدیران ارشد آنکال مرکز

- مشارکت فعال در فرایند اعزام بیماران

- پیگیری درخواست ها و رفع کمبودها و مشکلات مرکز )خرابی تجهیزات ، وسایل مصرفی، جایگزینی و...(

- پیگیری و پاسخ دهی در خصوص شکایات بیمارستان ها در فرایند اعزام

- اعلام آماده باش به بیمارستان ها حسب سطح حوادث اعلام شده از EOC و هماهنگی درون بخشی با مراکز درمانی

- همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش مراقبتهای درمانی حسب موقعیت و لزوم

- نظارت برموارد پیگیری های کارکنان مرکز در خصوص موارد اورژانسی که توسط کارشناسان سامانه 190 وزارت متبوع به مرکز ارجاع می شود.