MCMC

  

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه حیدری

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08633686448

شماره تماس داخلی: 239

آدرس:اراک ، خیابان دانشگاه ، خیابان بوعلی سینا ، سه راهی انبار جهاد سازمان اورژانس استان مرکزی

سوابق اجرایی

 • مسئول واحد ارتباطات

 

 •  عملکرد مرکز پایش مراقبتهای درمانی " MCMC " در راستای اهداف زیر میباشد:

 •  برقراری ارتباط موثر و مستمر بین خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و بیمارستانی

 •  دریافت اطلاعات به هنگام )بموقع( تعداد تخت بخشهای بیمارستانی )تعداد تختهای خالی و بستری( در راستای

  مدیریت اثربخش اعزام بیماران نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی

 •  ارتقاء عملکرد سیستم مراکز پیام )دیسپچ( با توجه به اطلاع از تخصص و ظرفیت های بیمارستانها )نظام ارجاع(

 •  تسهیل و تسریع فرآیند پذیرش و انتقال بیمار )توزیع هدفمند بیماران بین مراکز درمانی اعم از مراکز درمانی

  دانشگاهی و غیردانشگاهی(

 •  دسترسی به هنگام )بموقع( به اطلاعات و داده های موجود مراکز درمانی به منظور مدیریت حوادث غیرمترقبه،بحران و بلایا

 •  پایش مستمر اورژانس به منظور مداخله بههنگام در خصوص موارد مشاهده شده در اجرای فرآیندها و گردش

  خدمات بالاخص در شرایط بحران و ازدحام بخش اورژانس یا بیمارستان )با استفاده از دوربین های مستقر در

  مراکز درمانی به صورت شبانه روزی( با رعایت ضوابط مربوطه

 •  دریافت داده ها و استخراج گزارشهای عملکردی بهمنظور تصمیم سازیهای کلان مدیریتی )اورژانسهای پیش-

  بیمارستانی و بیمارستانی(

 •  ایجاد سامانه اطلاعاتی به منظور برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر اطلاعات اورژانسهای پیش بیمارستانی وبیمارستانی

 • کمک به کاهش مرگ و میر )موربیدیتی و مورتالیتی( گروههای آسیب پذیر و پرخطر

 •  اطلاع رسانی به  متقاضیان دریافت خدمات درمانی

 • تنظیم برنامه پرسنل و تائید جابجایی های کارشناسا

 •  تنظیم برنامه نظارتی

 •  شرکت در بازدید های نظارتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق

 •  ارائه گزارش های موردی بیماران در صورت نیاز مدیران

 •  هماهنگی لازم با مدیران ارشد آنکال مرکز

 •  مشارکت فعال در فرایند اعزام بیماران

 •  پیگیری درخواست ها و رفع کمبودها و مشکلات مرکز )خرابی تجهیزات ، وسایل مصرفی، جایگزینی و...(

 • پیگیری و پاسخ دهی در خصوص شکایات بیمارستان ها در فرایند اعزام

 •  اعلام آماده باش به بیمارستان ها حسب سطح حوادث اعلام شده از EOC و هماهنگی درون بخشی با مراکز درمانی

 •  همکاری و مشارکت در تمامی وظایف کارشناسان مرکز پایش مراقبتهای درمانی حسب موقعیت و لزوم

 •  نظارت برموارد پیگیری های کارکنان مرکز در خصوص موارد اورژانسی که توسط کارشناسان سامانه 190 وزارت متبوع به مرکز ارجاع می شود.

کلید واژه ها: اورژانس پیش بیمارستانی