اورژانس هوایی

  

نام و نام خانوادگی: ایمان نظری

رشته تحصیلی: کارشناس فوریت های پزشکی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 203

آدرس: اراک ، خیابان دانشگاه ، خیابان بوعلی سینا ، سه راهی انبار جهاد سازمان اورژانس استان مرکزی

سوابق اجرایی

 • مسئول امور پایگاه های شهرستان های تابعه

شرح وظایف

 • نظارت بر عملکرد تیم پزشکی
 • برقراری تعامل بهینه بین کروی پزشکی و کروی پروازی
 • نظارت بر ثبت، ضبط ، بایگانی مدارک ،دفاتر، فرمهای مرتبط با آمبولانس هوایی
 • ارزیابی سطح دانش پرسنل و نیازسنجی های آموزشی
 • تشکیل جلسات روزانه و تحلیل ماموریت های صورت پذیرفته و آسیب شناسی وقایع درجهت پیشگیری از ناهماهنگی های بعدی و افزایش ایمنی و بهره وری
 • برقراری تعامل و ارتباط بین کروی پروازی، دیسپچ و مراکز درمانی
 • حضور مستمر در بیمارستانهای محل فرود بالگرد و هماهنگی با دفاتر پرستاری جهت آموزش پرسنل بیمارستان، سوپروایزرها و برقراری تعامل موثربا انان
 • تامین تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی پایگاه آمبولانس هوایی
 • پیگیری تشکیل جلسات برون سازمانی مرتبط با حوزه هوایی و شرکت فعال درآن جلسات
 •  نظارت بر اصل چک صبحگاهی تجهیزات بالگرد و چک بعداز هر ماموریت
 • پیگیری امور بیمه پرسنل (مسئولیت و حوادث) و اطمینان از بیمه پرسنل
 • نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای  اعلام شده هوایی
 • نظارت و کنترل مستمر فرآیندها و ارتقا و بهینه سازی خدمات و فرآیندهای آمبولانس هوایی
 • جمع آوری آمار ماموریتهای آمبولانس هوایی و مانیتورنمودن شاخصها با ایجاد داشبورت مدیریتی و تهیه گزارشات منظم از عملکردها و چالشها
 • مشخص نمودن ارشد هر شیفت و پیگیری صدور ابلاغ برای نامبرده
 • پیگیری تهیه لباس مخصوص پرسنل، کفش مناسب، عینک، جلیقه تجهیزات، هدست و کوله های حمل تجهیزات آمبولانس هوایی ودیگر ملزومات
 • نظارت و پیگیری رعایت کامل دستورالعمل جامع آمبولانس هوایی و ارسال گزارش ماهیانه عمکلرد جهت ارسال به ریاست مرکز و اورژانس کشور
 • شرکت درجلسات هماهنگی کشوری و استانی
 • ایجاد سامانه بایگانی و مستندسازی فعالیتهای آمبولانس هوایی
 • نظارت بر استفاده از نیروهای رسمی یا پیمانی درخدمات آمبولانس هوایی
 • نظارت بر مفاد و اجرای قرارداد بین دانشگاه و مراکز خدمات بالگردی و تحقق منافع نظام سلامت
 • ارتباط مستمر و ارائه گزارشات و آمار مرتبط با آمبولانس هوایی به کارشناس ستاد  اورژانس کشور
 • پیگیری در آموزش و ارتقای دانش انتقال هوایی ،ایمنی پرواز،امنیت پرواز به ذی نفعان اصلی از جمله آن پرسنل پایگاههای زمینی ،پرسنل مراکز درمانی ، مدیران دانشگاه ،حراست ،خدمات، ارگانهای همکار فرابخشی ودیسپچ