آمار

آمار

نام و نام خانوادگی : یاسر مومنی

مسئولیت :

 • تکنسین فوریتهای پزشکی
 • مسئول آمار مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
 • پشتیبانی سامانه مختص آمار، کارکرد و کارانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
 • رابط بهبود سیستم ها و روشها
 • رابط انرژی

 

سوابق تحصیلی :

 • کاردان هوشبری
 • کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وب

 

شرح وظایف :

 • انجام شیفت در پایگاههای سطح  اراک به صلاحدید مدیر مرکز
 • جمع آوری و آنالیز و ارائه هرگونه آمار درخواستی مسئولین مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با تایید ریاست
 • پاسخ گویی به استعلامات و ارائه گواهی حادثه به سازمانهای قضایی ، انتظامی ، بیمه و مراجعین سانحه دیده
 • شرکت در کمیته های فنی  مرکز که به صورت جلسات دوره ای به بررسی معضلات و حل مشکلات موجود میپردازد.
 • پشتیبانی 24ساعته سامانه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان.
 • محاسبه و خروجی اسناد مبوط به کارانه پرسنل اورژانس 115 در سطح دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • شرکت در جلسات بهبود سیستم ها و روش ها در سطح دانشگاه و ارائه و اجرای راهکارها در جهت بهبود فرایندهای موجود
 • ثبت اسناد مربوط به حامل های انرژی در سامانه مدیریت حاملهای انرژی دانشگاه
 • کارشناس آمار در چارت ICS
 • هماهنگی با کارشناسان آمار اورژانس کشور.