آمار

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم لیلا طالبی

شرح وظایف :

  • جمع آوری و آنالیز و ارائه هرگونه آمار درخواستی مسئولین مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با تایید ریاست
  • پاسخ گویی به استعلامات و ارائه گواهی حادثه به سازمانهای قضایی ، انتظامی ، بیمه و مراجعین سانحه دیده
  • شرکت در کمیته های فنی  مرکز که به صورت جلسات دوره ای به بررسی معضلات و حل مشکلات موجود میپردازد.
  • پشتیبانی 24ساعته سامانه داخلی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان.
  • شرکت در جلسات بهبود سیستم ها و روش ها در سطح دانشگاه و ارائه و اجرای راهکارها در جهت بهبود فرایندهای موجود
  • ثبت اسناد مربوط به حامل های انرژی در سامانه مدیریت حاملهای انرژی دانشگاه
  • کارشناس آمار در چارت ICS
  • هماهنگی با کارشناسان آمار اورژانس کشور.