امور پایگاه های شهرستان اراک

  

نام و نام خانوادگی: علی اکبر امیری

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 

شماره تماس داخلی: 216

آدرس: اراک ، خیابان دانشگاه ، خیابان بوعلی سینا ، سه راهی انبار جهاد سازمان اورژانس استان مرکزی

 

سوابق اجرایی

 • مسئول امور نواحی اورژانس کلانشهر اراک
 • مدیر روابط عمومی اورژانس 115 استان مرکزی

شرح وظایف

 • بررسی وتطبیق شرایط جغرافیائی ،حادثه خیزی وجمعیتی منطقه با امکانات فنی وپوشش واحد های اورژانس پیش بیمارستانی وپیشنهاد اصلاح طرح های گسترش واحد ها

 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش پایگاه ها وارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستان

 • تعیین نیاز ها واولویت ها در توزیع منابع گسترش واحد ها وبرآورد نیروی انسانی وتجهیزاتی لازم

 • نظارت براجرای ضوابط قانونی وفنی در بکار گیری نیروی انسانی 

 • هماهنگی وهمکاری با برنامه های جاری اورژانس پیش بیمارستان

 • تاییدیه محاسبه کارکرد پرسنل وکارانه پرسنل 

 • انجام امور مرتبط طبق دستور مافوق

 • تهیه وابلاغ ضوابط واستاندارهای مربوط به گسترش پایگاه ها وارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
  اولویت بندی در احداث پایگاه وراه اندازی واحد های اورژانس پیش بیمارستانی ،تعیین مکان مناسب برای احداث طبق استاندارهای کشوری ونظارت وهماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی
  پایش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحد های اورژانس پیش بیمارستانی وایجاد هماهنگی با مراکز درمانی
  تحلیل آمار واطلاعات به منظور محاسبه شاخص های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی وتهیه باز تاب اطلاعاتی برای واحد های اجرائی
  تهیه واجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به فوریت های پزشکی وخدمات اورزانس پیش بیمارستانی در استان
  گزارش تنگناها ونارسائیهای موجود در نظام ارائه خدمات اورزانس پیش بیمارستانی وپیشنهاد راه حل مناسب
  انعکاس خدمات ارائه شده توسط واحد های اورژانس پیش بیمارستانی وحمایتهای سیاسی ومنابع مالی منطقه
  محاسبه کارکرد ومرخصی ماهیانه پرسنل

کلید واژه ها: اورژانس پیش بیمارستانی تکنسین فوریت های پزشکی