پیشنهادات سال ۹۰

ردیفتاریخ پیشنهاد ارسالیمحل ارائه دهنده پیشنهادموضوع پیشنهادامتیاز از 35نتیجه
پذیرش
101-04-90شبکه شازندعدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه19*
*201-04-90شبکه شازندعدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه19
301-04-90شبکه شازندعدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان16
401-04-90شبکه شازندعدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان10
501-04-90شبکه شازنددادن تنخواه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی11
617/3/90شبکه شازندبرگزاری جلسه امور اداری در شبکه های استان به صورت چرخشی7
701-04-90شبکه شازنددرج دکمه و لینک در صفحات وب سایت کلیه مراکز تابعه دانشگاه30*
801-04-90شبکه شازندانتخاب مسئول امور عمومی از بین کارکنان با سابقه8
901-04-90شبکه شازندبرپایی ورزش نظیر ایروبیک و شنا و پیاده روی به صورت یک روز در میان برای کارکنان38*
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۱ مورد.