شهراب

آدرس : روستای شهراب-25 کیلومتری شهرستان تفرش
این مرکز با 3 خانه بهداشت (شهراب-دارستان-کنگران ) ودارای جمعیت حدود 1380نفر می باشد. که با ارائه خدمات پزشکی ، مامایی و بهداشتی جمعیت خود را تحت پوشش قرار داده است.
 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷