شبکه بهداشت و درمان تفرش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

تشکیل جلسه آموزش اتوماسیون اداری
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۰

تشکیل جلسه آموزش اتوماسیون اداری

روز زمین پاک
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۰۵

روز زمین پاک

بازدید بهداشتی از کشتارگاه
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۷:۰۰

بازدید بهداشتی از کشتارگاه

کیفی سازی مدارس مروج سلامت
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۷:۲۹

کیفی سازی مدارس مروج سلامت