معرفی مدیران واحدهای تابعه

مسئول حراست شبکه ،مرکز بهداشت  و بیمارستان والفجرشهرستان تفرش:آقای مهندس محسن زمانی

سرپرست مدیریت بیمارستان والفجرشهرستان تفرش :خانم صبا عسگری

رئیس مرکز بهداشت شهرستان تفرش :خانم فاطمه شاه حسینی

رئیس امورعمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش:آقای علی رضایی

سرپرست امور مالی شبکه ومرکز بهداشت شهرستان تفرش:آقای محمد محبعلی

مسئول امور مالی بیمارستان والفجرشهرستان تفرش :آقای محمد قاسمی 


 

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۷