معرفی مدیریت شبکه

مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش : جناب آقای دکتر کوروش دالوندی

 

- فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران 


-مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی 


- سرپرست نظارت اورژانس کشور 

 

-رئیس اداره ی توزیع نیروهای تخصصی وزارت بهداشت  

کلید واژه ها: مدیریت شبکه بهداشتشهرستان تفرش

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۷