رسول نجفی

رسول نجفی

کارشناسی ارشد آمار زیستی- کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک

زمینه کاری: تحلیل بقا، کارازمایی بالینی و مشاوره اماری پایاننامه و طرحهای تحقیقاتی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


کارگاه آمار مقدماتی و پیشرفته با spss

کارگاه آمار مقدماتی و پیشرفته با spss

از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

کارگاه نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

کارگاه نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰